Τα νησιά της Κω Οθωμανικά κειμήλια

Τα νησιά της Κω Οθωμανικά κειμήλια


[TR]Türkçe adı ile İstanköy adasında da, Türklerin gelmesiyle birlikte bir gelişme başlamıştır. Özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda bu adaya yerleşen Türklerin sayısı artmıştır. Buna paralel olarak da, pek çok eser yapılmıştır. Evliya Çelebi, adada 11 Müslüman mahallesi, 6 cami, 4 mescit, 1 tekke, 9 sıbyan (çocuk) mektebi olduğunu yazmaktadır. Pili kalesinde buradan yetişmiş olan ve 1619'da sadrazam olan Güzelce Ali Paşa'nın babası, İstanköylü Ahmed Paşa tarafından bazı hayır eserleri yaptırılmıştır. Bir minareli cami, hamam, bir çeşme, büyük bir havuz ve 20 adet dükkan, bu aile tarafından yaptırılmıştır. İstanköy adası da, tıpkı Rodos gibi, bazı Türk büyüklerinin mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır. 1745'de vefat etmiş olan Hacı Osman Paşa, 1811'de vefat eden Hakkı Mehmet Paşa, 1782/3 (1197) de vefat etmiş olan Hekimbaşızade Abdülaziz Efendi bunlardan bazılarıdır.[/TR][EN]With the Turkish name "İstanköy" island, with the arrival of the Turks began a development. Especially XVII. and XVIII. The number of Turks settled in this island in the 18th century has increased. In parallel, many works have been done. Evliya Çelebi states that there are 11 Muslim neighborhoods, 6 mosques, 4 mosques, 1 lodge and 9 children's schools. The pilgrimage of Güzelce Ali Pasha, who was the grand vizier in 1619, was built by  Ahmed Pasha. A minaret mosque, Turkish bath, a fountain, a large pool and 20 shops were built by this family. The island of Kos, like Rhodes, is home to some of the graves of the Turkish elders. Hacı Osman Pasha, who died in 1745, Hakki Mehmet Pasha who died in 1811, Hekimtaşuzade Abdul Aziz Efendi who died in 1782/3 (1197) are some of them.[/EN][EL]Με το τουρκικό όνομα İstanköy , με την άφιξη των Τούρκων ξεκίνησε μια εξέλιξη. Ειδικά XVII. και XVIII. Ο αριθμός των Τούρκων που εγκαταστάθηκαν σε αυτό το νησί τον 18ο αιώνα έχει αυξηθεί. Παράλληλα, έχουν γίνει πολλά έργα. Evliya Çelebi δηλώνει ότι υπάρχουν 11 μουσουλμανικές συνοικίες, 6 τζαμιά, 4 τζαμιά, 1 κατοικία και 9 παιδικά σχολεία. Το προσκύνημα του Güzelce Ali Pasha , που ήταν ο μεγαλοπρέπεια το 1619, χτίστηκε από τον Ahmed Pasha . Ένα τεμάχιο μιναρέ, τούρκικο λουτρό, σιντριβάνι, μεγάλη πισίνα και 20 καταστήματα κατασκευάστηκαν από αυτή την οικογένεια. Το νησί της Κω, όπως και η Ρόδος, φιλοξενεί μερικούς από τους τάφους των Τούρκων πρεσβυτέ